Terms & Conditions - Dr. Jekill & Mr. Hyde | Elektronisch verstelbare uitlaat voor motorfietsen | Beste geluid | Straat legaal

Dr. Jekill & Mr. Hyde Terms and
Conditions

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van The Jekill & Hyde Company BV

Artikel 1 Definities
1.1 In dit document betekent "The Company" The Jekill & Hyde Company BV, ingeschreven in
het Nederlandse handelsregister onder nummer 12037048 dan wel een aan haar gelieerde
vennootschap; "overeenkomst" verwijst naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden,
tezamen met de relevante door The Company verstrekte offertes of opdrachtbevestigingen
dan wel gesloten overeenkomsten, waarin de voorwaarden en bepalingen voor de levering
van Goederen en/of Diensten door The Company aan Opdrachtgever zijn opgenomen;
"Goederen" betekent onder andere de producten, materialen, reserveonderdelen, het
ontwerp, de gereedschappen, apparatuur en alle aanverwante documentatie die door The
Company worden aangeboden en geleverd; "Diensten" betekent de diensten en alle daarop
betrekking hebbende dan wel daaruit resulterende door The Company te leveren producten,
diensten en resultaten; en "Opdrachtgever" betekent elke persoon of rechtspersoon die
een overeenkomst met The Company aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door The
Company gedaan aan of aangegaan met een Opdrachtgever alsmede op de uitvoering
daarvan.
2.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door
Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden of
bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen The Company en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor elke
afzonderlijke overeenkomst.
2.3 Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze Algemene
Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de Algemene
Verkoopvoorwaarden op alle nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van The Company zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van
aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
3.2 The Company is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de
uitvoering is begonnen.
3.3 Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van The Company dienen binnen 24 uur na de
datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan The Company te worden bericht, bij
gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig
weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
3.4 Wijzigingen in een order (niet zijnde herstel van onjuistheden in de opdrachtbevestiging)
kunnen dezelfde dag tot 00.00 (GMT +1) kosteloos doorgegeven worden. Daarna wordt de
order in productie genomen en is Opdrachtgever voor wijziging van de order een bedrag van
EUR 100 aan The Company verschuldigd. Na levering en voor zover The Company het
transport regelt na het verzenden van een order, wordt voor retouren (zonder dat gebreken
hieraan ten grondslag liggen) door The Company een bedrag van EUR 200 aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3.5 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden The Company alleen
indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.6 The Company heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht één
of meerdere derden in te schakelen.
3.7 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal
van toepassing.

Artikel 4 Gegevens
4.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of
namens hem aan The Company verstrekte gegevens en informatie. The Company is niet
gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens
te onderzoeken.
4.2 The Company is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever
alle door The Company verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van The Company staan of indien Opdrachtgever
op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft The Company daarnaast het recht
om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te
brengen.
4.4 Indien en voor zover The Company direct of indirect schade lijdt doordat de door
Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of informatie onjuist en/of onvolledig zijn, is
Opdrachtgever gehouden die schade volledig aan The Company te vergoeden.

Artikel 5 Conformiteit
5.1 Alle opgaven door The Company van hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere
eigenschappen met betrekking tot haar Goederen en Diensten worden met zoveel mogelijk
zorg gedaan. The Company kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen
afwijkingen zullen voordoen. Opdrachtgever dient de overeenstemming met door The
Company opgegeven of met The Company overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit,
prestaties en/of andere eigenschappen bij inontvangstneming van de Goederen dan wel
oplevering van de Diensten te controleren.
5.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en op de
website weergegeven informatie en aanbiedingen binden The Company niet.
5.3 Geringe afwijkingen van kleur, zuiverheid en kwaliteit zullen nimmer aanleiding kunnen zijn
tot enige reclame, weigering tot acceptatie van de levering of ontbinding van de
overeenkomst of vertraging in de betaling van de prijs.
5.4 Alle technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren Goederen worden gesteld en
welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door
Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.
5.5 Indien door The Company een model, monster en/of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt
dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden
van te leveren Goederen kunnen van het monster, model en/of voorbeeld afwijken, tenzij
door The Company uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde
of verstrekte monster, model en/of voorbeeld.
5.6 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van The Company
ontvangen monsters, modellen en/of voorbeelden zorgvuldig op fouten en gebreken te
onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan The Company terug te zenden.
5.7 Monsters, modellen of voorbeelden, welke door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, zijn
bindend voor het uitvoeren van de opdracht en gelden als bevestiging dat de aan de
monsters, modellen of voorbeelden voorafgaande werkzaamheden deugdelijk en op juiste
wijze zijn uitgevoerd. Producten vervaardigd en werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig
goedgekeurde monsters, modellen en/of voorbeelden kunnen derhalve geen aanleiding
geven tot klachten.
5.8 Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde
Goederen en Diensten voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde
voorschriften van overheidswege en in zijn algemeenheid geschikt zijn voor het door
Opdrachtgever beoogde gebruik. Het gebruik van de Goederen en Diensten alsmede de
conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.
5.9 Opdrachtgever staat er voor in dat hij de van The Company gekochte Goederen en Diensten
uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor The Company de Goederen verkocht heeft
en dit met in achtneming van en overeenkomstig de op Opdrachtgever en diens activiteiten
toepasselijke wet- en regelgeving.
5.10 The Company houdt zich aan alle toepasselijke Europese, US, Verenigde Naties en nationale
export restricties, waarbij de verkoop van bepaalde producten en/of diensten aan bepaalde
landen, bedrijven en/of personen wordt verboden. Het naleven van deze exportrestricties
kan nimmer tot een wanprestatie aan de zijde van The Company leiden.
5.11 Indien Opdrachtgever Goederen en/of Diensten op enige wijze doorlevert, verplicht
Opdrachtgever zich om bij deze doorlevering alle in artikel 5.10 bedoelde exportrestricties
strikt na te leven.

Artikel 6 Intellectuele eigendom
6.1 Alle auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, halfgeleiderrechten,
portretrechten, rechten op niet-oorspronkelijke geschriften, domeinnaamrechten,
handelsgeheimen en overige (semi)intellectuele eigendomsrechten ("Intellectuele
Eigendom") met betrekking tot geleverde Goederen en Diensten, het ontwerp, het
voorbereidend materiaal en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat The
Company ontwikkelt, ontwerpt, vervaardigt of verstrekt, komen toe aan en berusten
uitsluitend bij The Company of haar leverancier. Meer in het bijzonder is The Company enig
eigenaar en rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de
nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, ook als de desbetreffende
werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
6.2 Opdrachtgever ontvangt met betrekking tot de Intellectuele Eigendom enkel een niet-
exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sub-licentieerbaar gebruiksrecht,
beperkt tot wat nodig is om de Goederen en het resultaat van de Diensten voor het
overeengekomen doel. Het is Opdrachtgever behoudens andersluidende schriftelijke afspraak
niet toegestaan om inhoud, materialen of delen van Goederen of Diensten te reproduceren,
om te zetten of anderszins te bewerken.
6.3 Voor zover Intellectuele Eigendom kan worden verkregen door een depot of registratie, is
uitsluitend The Company daartoe bevoegd.
6.4 Ingeval tussen The Company en Opdrachtgever een geschil omtrent Intellectuele Eigendom
ontstaat, wordt The Company vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door
Opdrachtgever.
6.5 De door The Company volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken, of een
wezenlijk gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover daarop geen auteursrecht of
andere wettelijke bescherming voor The Company rust, niet zonder haar schriftelijke
toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
6.6 The Company is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor
Opdrachtgever te bewaren. Indien The Company en Opdrachtgever overeenkomen dat deze
zaken door The Company zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten
hoogste 1 jaar en zonder dat The Company instaat voor de geschiktheid tot herhaald
gebruik.

Artikel 7 Prijzen
7.1 Door The Company opgegeven of met The Company overeengekomen prijzen voor alle
leveringen binnen en buiten Europa zijn Ex Works (Incoterms 2020) en exclusief BTW en
andere van overheidswege opgelegde heffingen, waaronder begrepen invoerrechten onder
welke noemer dan ook, maar inclusief verpakkingskosten, tenzij schriftelijk/uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
7.2 Indien The Company bijkomende Diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk
een prijs is vastgelegd in de overeenkomst dan wel het een opdracht betreft beneden een
door The Company vastgestelde omvang, is The Company gerechtigd om daarvoor een
redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst valutawijzigingen
plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen in euro's hoger uitvallen, is The Company
gerechtigd die verhoging aan opdrachtgever door te berekenen en is hierin derhalve geen
reden gelegen om de prijzen in een andere valuta aan te passen.
7.4 Indien een opdracht uitgevoerd dient te worden naar ontwerp, tekening of andere
aanwijzingen van Opdrachtgever, is The Company gerechtigd Opdrachtgever hiervoor een
separate prijs in rekening te brengen.

Artikel 8 Levertijd en aflevering
8.1 De door The Company opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden zijn bij
benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van
levertijd verplicht The Company niet tot schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het
recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te
schorten. Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in
zoverre The Company niet binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog
uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. The Company is in dat geval geen
schadevergoeding verschuldigd.
8.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst
door The Company benodigde zaken en/of diensten. Indien ten gevolge van een wijziging
van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door The Company benodigde
zaken en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
8.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van The
Company ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst.
8.4 The Company levert de Goederen binnen en buiten Europa DPU (Incoterms 2020). Binnen
Europa zijn de verzendkosten voor rekening van The Company, buiten Europa zijn de
verzendkosten voor rekening van de Opdrachtgever.
8.5 The Company is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te
vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien The Company door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat
geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
9.2 Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand,
wateroverlast, ongeval, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het
vervoer, stroomstoring, cyberterrorisme of andersoortige cyberaanvallen, epidemie of
pandemie, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijk(e) corrumpering of verlies van data,
storende wettelijke bepalingen, export restricties, door The Company onvoorziene problemen
bij productie of transport van de Goederen, de niet tijdige levering van zaken of diensten
door derden die door The Company zijn ingeschakeld en overige niet van de wil van The
Company afhankelijke omstandigheden.
9.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is The Company bevoegd de overeenkomst voor
het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de
overmacht situatie langer dan 6 weken duurt, is ook Opdrachtgever bevoegd de
overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te
ontbinden.
9.4 Indien The Company bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 10 Gebreken en reclame
10.1 The Company staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Goederen en Diensten in
overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst en de algemene
productspecificatie redelijkerwijze mag verwachten. Indien zich gebreken zouden voordoen
in de door The Company geleverde Goederen of Diensten, dan zal zij deze gebreken (laten)
herstellen, een redelijke prijsreductie toepassen, of het betrokken Goed of de betrokken
Dienst opnieuw leveren, een en ander uitsluitend ter beoordeling van The Company.
10.2 Eventuele bijzondere garanties worden door The Company uitdrukkelijk afgegeven in
separate documentatie onder de in deze separate documentatie omschreven voorwaarden.
Indien er geen bijzondere garantie is overeengekomen, geldt voor orders vanaf 1 januari
2020 een garantieperiode van 4 jaar vanaf de datum van verzending. Voor alle orders voor 1
januari 2020 geldt een garantieperiode van 2 jaar vanaf de datum van verzending. Voor
oppervlaktebehandelingen geldt een beperkte garantie van 2 jaar vanaf de datum van
verzending.
10.3 Voor zowel de bijzondere als de algemene garantie geldt dat buiten de garantie in ieder
geval vallen gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
 normale slijtage, onjuist gebruik en/of tuning;
 het gebruik van niet originele onderdelen en/ of instellingen van de motor waarop de
Goederen geïnstalleerd zijn;
 het door (personeel van) Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of
voorschriften, dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik;
 het niet in acht nemen van de opbouw-/montage en/of reinigingsinstructies van The
Company;
 het monteren van de goederen op een ander voertuig dan waar de goederen voor
besteld zijn;
 onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken door Opdrachtgever;
 werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door
Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Company;
 de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste
materialen;
 naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van Opdrachtgever op maat
geproduceerde en geleverde Goederen;
 zaken die door Opdrachtgever aan The Company ter bewerking of uitvoering van een
opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met Opdrachtgever zijn aangewend;
 door The Company van derden betrokken onderdelen, voor zover deze derden geen
garantie aan The Company hebben verstrekt;
 het verwerken door Opdrachtgever van de Goederen, tenzij The Company een
bepaalde wijze van verwerken uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d.
vermeldt dan wel zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan;
 vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken.
10.4 Een eventuele be- of verwerking van de door The Company geleverde Goederen is voor
eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart The Company voor alle aanspraken
van derden voortvloeiende uit enige be- of verwerking van de door The Company geleverde
Goederen.
10.5 Geringe afwijkingen zijn niet als gebrek te kwalificeren en dienen door Opdrachtgever
geaccepteerd te worden. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in
redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Goederen
hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
10.6 Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de Goederen door of namens
Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens The Company gegeven
instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de
gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien
Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende
verplichting jegens The Company niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
10.7 Vervanging of reparatie van mechanische onderdelen heeft geen gevolgen voor de lopende
garantietermijn. De vervangen of gerepareerde mechanische onderdelen vallen onder de
lopende garantietermijn en hebben geen eigen of afwijkende garantietermijn.
10.8 Opdrachtgever dient de geleverde Goederen en Diensten meteen na ontvangst nauwkeurig
te keuren (daaronder mede begrepen de functionaliteit en werking van de Goederen), bij
gebreke waarvan ieder recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt. Een eventuele
reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Goederen en/of transportschade dient
op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen
Opdrachtgever opleveren.
10.9 Opdrachtgever dient eventuele klachten over Goederen, Diensten en/of de uitvoering van
een overeenkomst binnen 5 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken bij aangetekende brief aan The Company melden. Bij
gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op The Company.
10.10 Indien Opdrachtgever reclameert is hij verplicht The Company in de gelegenheid te bieden
om een inspectie uit te voeren en de tekortkoming vast te stellen. Opdrachtgever is verplicht
om de Goederen waarover is gereclameerd ter beschikking van The Company te houden, bij
gebreke waarvan ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding
vervalt.
10.11 Retourzending aan The Company van verkochte Goederen, om welke reden dan ook, kan
slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere
instructies van The Company. De Goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van
Opdrachtgever. The Company zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan
dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van The Company.
10.12 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Goederen geven Opdrachtgever
geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen.
10.13 Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van The Company binnen 5 dagen
na de factuurdatum schriftelijk aan The Company mede te delen, bij gebreke waarvan
Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
10.14 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
10.15 Na constatering van een tekortkoming in een Goed of Dienst is Opdrachtgever verplicht om
al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van
gebruik, ver- of bewerking en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 The Company behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren Goederen voor,
totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren Goederen geheel door
Opdrachtgever zijn voldaan.
11.2 Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is The
Company gerechtigd de haar toebehorende Goederen op kosten van Opdrachtgever te
(laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. In dit kader is The Company
gerechtigd de bedrijfsruimte van Opdrachtgever te betreden.
11.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde Goederen te verpanden of de
eigendom daarvan over te dragen. Opdrachtgever is verplicht de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbare eigendom van The Company te bewaren.

Artikel 12 Advisering
12.1 The Company streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en andere
informatieverstrekking (waaronder begrepen maar niet beperkt tot berekeningen en
tekeningen) beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle
door The Company gegeven adviezen en andere informatieverstrekking zijn derhalve geheel
vrijblijvend en worden door The Company verstrekt als niet bindende informatie.
12.2 De door The Company uitgebrachte adviezen en andere informatieverstrekking zijn
uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
12.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van The Company is het Opdrachtgever
niet toegestaan om de inhoud van adviezen en andere informatieverstrekking van The
Company openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13 Betaling
13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van The
Company te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde
valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur aangegeven.
13.2 The Company heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen
en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
13.3 The Company heeft het recht deelleveringen afzonderlijk te factureren.
13.4 Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening, noch komt hem
een retentierecht op de Goederen toe. The Company is steeds bevoegd al hetgeen zij aan
Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan
Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan The Company schuldig
is/zijn.
13.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere
ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per
maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte
van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van The
Company om haar volledige schade te vorderen.
13.6 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met
een minimum EUR 200.
13.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van
een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien Opdrachtgever in staat van
faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke
schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig
beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties
intreedt, is Opdrachtgever gehouden The Company hiervan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
13.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de
verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter
afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 Pandrecht en retentierecht
14.1 The Company heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die The
Company uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die
zij op Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. The Company heeft het pandrecht en
retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken of documenten verlangt.
14.2 The Company kan de in artikel 14.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen
Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan The
Company verschuldigd is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1 Buiten het bepaalde in artikel 10.1 heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op The
Company wegens gebreken in of met betrekking tot de door The Company geleverde
Goederen en/of Diensten. The Company is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of
indirecte schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten,
stagnatieschade, reputatieschade en iedere andere gevolgschade, ontstaan door welke
oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Company.
15.2 The Company is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen
van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij
inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
15.3 The Company is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of
nadat Opdrachtgever de Goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft
doorgeleverd, respectievelijk heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen
leveren.
15.4 The Company is niet aansprakelijk voor enige schade indien levering van Goederen en/of
Diensten niet mogelijk is als gevolg van exportrestricties, embargo's etc.
15.5 The Company is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of
aanbevelingen tenzij deze adviezen of aanbevelingen expliciet onderdeel uitmaken van een
specifieke Dienst. In geval van een specifieke Dienst t gelden de
aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals opgenomen in dit artikel 16. Opdrachtgever vrijwaart
The Company voor alle aanspraken van derden in verband met door The Company gegeven
adviezen of aanbetalingen.
15.6 The Company is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) afwijkingen, fouten en gebreken
die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde
monsters, modellen of voorbeelden.
15.7 The Company is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere
intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever
verstrekte gegevens. The Company is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies
van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen
en/of andere zaken.
15.8 Opdrachtgever vrijwaart The Company, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken
gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering
door The Company van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit
voor The Company voortvloeiende kosten.
15.9 Schade aan Goederen veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking van de
Goederen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
15.10 In alle gevallen waarin The Company gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal
deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Goederen en/of Diensten
waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van The Company, zal de schadevergoeding bovendien
nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de
verzekeraar wordt uitgekeerd.
15.11 Iedere vordering op The Company, tenzij deze door The Company is erkend, vervalt door het
enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
15.12 Opdrachtgever zal The Company evenals medewerkers van The Company vrijwaren voor
aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes),
medewerkers van The Company daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever
en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte
gegevens of informatie.

Artikel 16 The Company personeel
16.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van The Company is het Opdrachtgever
niet toegestaan om met een persoon die bij The Company in dienst is of een persoon die in
een voorafgaande periode van 12 maanden bij The Company in dienst is geweest, een
arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze persoon op een andere wijze werkzaamheden voor
Opdrachtgever te laten verrichten, voor zover deze werkzaamheden niet geschieden op basis
van een met The Company gesloten overeenkomst.
16.2 Het verbod uit dit artikel geldt vanaf de datum van totstandkoming van de eerste
overeenkomst tussen The Company en Opdrachtgever en geldt tot na het verloop van 12
maanden na uitvoering van de laatste opdracht aan of overeenkomst met Opdrachtgever.
16.3 In geval van overtreding van het in dit artikel 16 opgenomen verbod verbeurt de
Opdrachtgever ten opzichte van en ten behoeve van The Company een boete van EUR
10.000,- per overtreding en van EUR 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van The Company op vergoeding van de door de overtreding
veroorzaakte schade en onverminderd haar recht om nakoming van deze Overeenkomst te
vorderen.

Artikel 17 Bescherming persoonsgegevens
17.1 The Company zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het
kader van de overeenkomst van of ten behoeve van Opdrachtgever haar uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de
inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en
regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen
nemen.
17.2 Indien The Company naar haar oordeel als verwerker in de zin van de AVG moet worden
aangemerkt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van The Company in aanvulling op het in
dit artikel bepaalde een schriftelijke verwerkersovereenkomst met haar aangaan en
ondertekenen, conform het door The Company aan te leveren model.
17.3 Opdrachtgever vrijwaart The Company voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk
geval gebruikers en overheidsinstanties), financiële overheidssancties en kosten (waaronder
kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door Opdrachtgever van enig
wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 18 Vertegenwoordiging
18.1 Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de
aansprakelijkheid van die anderen, tegenover The Company aansprakelijk als ware hij zelf
Opdrachtgever.
18.2 Indien The Company een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen
zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens The Company
aansprakelijk.
18.3 Indien The Company een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de
oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel
aansprakelijk.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op de overeenkomst(en) tussen The Company en Opdrachtgever is Nederlandse recht van
toepassing.
19.2 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) is niet van toepassing op de overeenkomst(en)
tussen The Company en Opdrachtgever en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
19.3 De plaats van uitvoering van alle opdrachten wordt geacht de vestigingsplaats van The
Company te zijn.
19.4 Alle geschillen tussen The Company en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de
bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland. In afwijking van
deze bepaling heeft The Company tevens en te allen tijde het recht om een geschil of vordering
voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Opdrachtgever gevestigd is of
zijn feitelijke zetel heeft.

Artikel 20 Slotbepalingen
20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van
overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de
overige bepalingen onverlet. The Company en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die
nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk
dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
20.2 Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

Versie, 2020